Daně a jak na ně

Bře 20, 2012 | Peníze

Blíží se termín pro odevzdání daňového přiznání. Každý rok se účetní na přelomu března a dubna mohou přetrhnout, aby vyšly vstříc svým stálým i nárazovým klientům a daňové přiznání připravily správně a včas. Jestli právě teď začínáte řešit, jak se s letošními daněmi poperete, třeba vám přijdou vhod následující řádky účetní specialistky.

 

 

Koho se daňové přiznání týká

Asi nejčastější omyl, se kterým se ve své praxi potýkám, je názor, že daně z příjmů se týkají jen podnikatelů. Další rozšířený mýtus je, že pokud podnikatel neměl v daném roce žádné příjmy nebo  byl ve ztrátě, tak nemá žádné povinnosti vůči státním orgánům. Oba tyto názory mívají často za následek nepříjemné pokuty ze strany finančního úřadu i ostatních orgánů – sociální správy a zdravotních pojišťoven.

Jaké příjmy tedy podléhají zdanění? V pravé řadě jde o již jmenované příjmy z podnikání – § 7 Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“). Sem patří příjmy ze živností, z podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, daňoví poradci), příjmy z autorských práv, příjmy sportovců, umělců, soudních znalců, tlumočníků apod. Dále sem patří příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud jsou vyšší než 7 000 Kč za měsíc od jednoho plátce (např. jednoho vydavatelství). Občas se stane, že podnikatel ani neví, že podniká. Což s sebou nese nejen problémy v oblasti daní a pojištění, ale i v oblasti živnostenského zákona (nepovolené podnikání).

 

Co to tedy podnikání je?

Podnikání je soustavná činnost vykonávaná vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Takže např. pokud maminka na mateřské prodá na internetu nějaké oblečky, ze kterých její dítě již vyrostlo, nejedná se o podnikání (je to ostatní příjem ve smyslu § 10 ZDP). Pokud ale tatáž maminka tráví 2-3 hodiny denně tím, že kupuje na internetu levné dětské oblečení, a to pak s přirážkou prodává a vylepšuje rodinný rozpočet, jedná se už o podnikání.

Dalším typem příjmů podléhajících zdanění jsou příjmy ze závislé činnosti, tzn. ze zaměstnání – § 6 ZDP.

 

Kdy si musíte podat přiznání sami?

Jde zejména o tyto případy:

  • Zaměstnanec nepožádal zaměstnavatele do 15. 2. 2012, aby mu provedl roční zúčtování daně a to formou podpisu Prohlášení poplatníka v praxi známé jako tzv. „růžový papír“
  • Zaměstnanec má příjmy ze dvou nebo více zaměstnání najednou. Přičemž ve vedlejším (v tom kde nepodepsal Prohlášení poplatníka) zaměstnání dosáhl alespoň v jednom měsíci příjmy vyšší než 5 000 Kč. V tomto případě není podstatné, zda druhé zaměstnání bylo formou pracovního poměru na zkrácený úvazek, dohody o pracovní činnosti nebo o dohody o provedení práce (tzv. „brigády“). Pokud však byl hrubý příjem maximálně 5 000 Kč a zároveň v tomto zaměstnání zaměstnanec nepodepsal prohlášení (prohlášení je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele),  není důvod řešit daň z příjmů. Tento příjem byl již zdaněn zaměstnavatelem srážkovou daní.
  • Zaměstnanec má kromě příjmů ze zaměstnání ještě jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč za rok a to buď z podnikání, pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy.

V ostatních případech musíte podat přiznání pokud jste měli příjmy jako fyzická osoba vyšší než 15000 za rok (vyjma příjmů osvobozených od daně) nebo pokud vykazujete daňovou ztrátu.

Kromě již zmíněných příjmů ze zaměstnání a z podnikání podléhají dani z příjmů ještě příjmy z pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy.

Mezi příjmy z kapitálového majetku dle §8 ZDP patří například úroky z půjček, které vám někdo zaplatil za to, že jste mu půjčili peníze. Nepatří sem úroky z běžných účtů, spořících účtů a termínovaných účtů u českých bank. Ty vám zdaňuje banka. Pokud byste však měli peníze uloženy u banky v zahraničí, musíte zdanit i úroky z účtů.

Příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP jsou příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí, které nejsou součástí obchodního majetku (neslouží k podnikání). Tyto příjmy si můžete ponížit buď o skutečné výdaje nebo paušální výdaje 30 % z příjmů.

Ostatní příjmy dle § 10 ZDP jsou všechny ostatní příjmy kromě osvobozených. Např. příjmy z prodeje zeleniny z vlastní zahrady, příjmy z automobilu, který vlastníte kratší dobu než jeden rok a další příležitostné příjmy. Tyto příjmy jsou od daně osvobozeny do výše 20 000 Kč za rok. Také tyto příjmy si můžete ponížit o prokázané výdaje (nelze však použít výdajový paušál).

 

Osvobozené příjmy

Příjmy, které jsou od daně osvobozené, tzn. nemusíte je vůbec uvádět do přiznání, jsou vyjmenovány v § 4 ZDP. Patří sem například:

  • Příjmy z prodeje rodinného domku nebo bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem.
  • Příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let (toto osvobození se nevztahuje na nemovitosti v obchodním majetku a to do 5 let od vyřazení).
  • Příjmy z prodeje movitých věcí s výjimkou motorových vozidel, letadel a lodí, které prodáváme méně než 1 rok od nabytí.
  • Dávky nemocenského, přijaté výživné, sociální dávky, stipendia.
  • Příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi prodejem a nabytím 6 měsíců.
  • Starobní důchody do výše 36 násobku minimální mzdy (v současnosti 8000 Kč x 36 = 288 000 Kč)

Zuzana Bartůšková, DiS., Ucetnictvibezstarosti.cz

 

Foto: Pixmac.cz