Odložit dítěti nástup do školy?

Led 9, 2013 | Rodina, Životní styl

Nástup dítěte do první třídy je velkým krokem v jeho životě. Mnozí rodiče ale mají o schopnostech svých potomků pochybnosti a žádají o pomoc v pedagogicko-psychologických poradnách. V dnešní době nastupuje opožděně do školy 20 procent dětí. Znamená to snad, že pětina předškoláků není schopna bez problémů zvládnout učivo první třídy? Pracovištěm, které odborně posoudí způsobilost děcka k nástupu do školy, je pedagogicko-psychologická poradna.

Hranice šesti let pro nástup do školy je ověřeným mezníkem. Dítě je v tomto věku již dostatečně tělesně, duševně i sociálně vyspělé, aby mohlo započít se systematickým vzděláváním. Téměř každé pravidlo však má svou výjimku.
Pětiletí do lavic nemohou
Případy, kdy rodiče nadaných dětí požadují dřívější zahájení školní docházky, jsou ojedinělé. Spíše se jedná o děti narozené na podzim, ale i těch nebývá mnoho. V takové situaci lze přání rodičů vyhovět. A co se týká pětiletých, je taková žádost bezpředmětná, zákon to neumožňuje. Rodičům nadaných dětí je odborníky z pedagogicko-psychologických poraden doporučováno náročněji je zaměstnat v některé zájmové oblasti. Výrazně nadané děti se obvykle také poněkud obtížněji začleňují do skupiny vrstevníků, a také proto není podle odborníků kam pospíchat. Existuje ovšem možnost, že by dítě v průběhu první nebo druhé třídy postoupilo do vyššího ročníku. Využívá se jí ale poměrně málo.
 

Odklady bývají častější

Častěji nastává situace, kdy si rodiče přejí, aby nástup dítěte do školy byl odložen. Jestliže v minulých letech vycházel tento požadavek tak z 80 procent ze strany lékařů a rodiče se mu spíš bránili, v posledních letech se poměr obrátil. Neuvěřitelných 15 procent rodičů šestiletých dětí přináší k zápisu žádost o odložení školní docházky. A když ji mají doloženou dvěma povinnými přílohami, posudkem pedagogicko-psychologické poradny a lékaře, je jim vyhověno. Žádat odklad je rodičovské právo. A většinou je již rozhodnuto předem. Jen malé množství dětí z oněch 15 procent neprošlo „přijímacím řízením“ při zápisu.

Objektivních příčin odkladu není mnoho. Patří mezi ně například opožděný řečový vývoj, tak zvaná "patlavost", při které jsou omezeny dorozumívací schopnosti dítěte. Mezi závažné řečové vady se ale nepočítá vadná výslovnost hlásek „r“ a „ř“. Pracovníkům poraden i základních škol je ovšem jasné, že důvod žádosti o odklad je v mnohých případech zřejmý: rodina si chce jen prodloužit pohodlný a v podstatě bezstarostný stav.
 

Zralá musí být škola

Pojem „školní zralost“ se v souvislosti s nástupem do 1. třídy běžně používá. Současní speciální pedagogové se mu ale poněkud brání. Ve „školní zralosti“ se dítě podřizuje požadavkům školy. Snahou dětských specialistů ovšem je, aby se škola podřizovala specifickým potřebám každého dítěte. V některých školských zařízeních na tento trend přistoupili.

 

Foto: Pixmac.cz